Algemene Voorwaarden
Fotocursus FOCUS wordt beheerd door Henk Hulshof.
Henk is te bereiken via info@fotocursusfocus.nl

betaling
Fotocursus FOCUS stuurt ongeveer een maand voor de aanvang van uw cursus een factuur.
De klant dient deze factuur van fotocursus FOCUS te controleren op eventuele onjuistheden, voordat deze betaald wordt.
De klant dient de factuur binnen het gestelde betalingstermijn van 15 dagen te betalen, anders vervalt mogelijk uw plekje in de cursusgroep.
Annuleren is mogelijk tót 15 dagen voor aanvang van de cursus (daarna bent u verplicht het openstaande bedrag alsnog te voldoen).
Bij het missen van een les heeft de cursist de mogelijkheid deze les alsnog in te halen bij een andere groep.
Lesgeld wordt niet gerestitueerd bij afwezigheid van een cursist.

cursus
Fotocursus FOCUS heeft het recht om een cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren c.q. te verplaatsten.
De beslissing hierover zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de betreffende cursus genomen worden.
Activiteiten die weersafhankelijk zijn kunnen (een dag van tevoren) worden verplaatst. De cursisten worden hier uiteraard over op de hoogte gesteld.
Fotocursus FOCUS zorgt dan voor een vervangende datum (of eventueel een passend alternatief).

aansprakelijkheid
Cursisten die deelnemen aan een cursus of workshop van Fotocursus FOCUS zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen/ gezondheid.
Deelname is dan ook volledig op eigen risico.
Fotocursus FOCUS kan in deze nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of iets van dien aard, opgelopen tijdens deelname aan activiteiten.

 

AVG
Fotocursus FOCUS deelt geen persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, etc.) door ze openbaar maken of doorgeven aan derden
(met uitzondering wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting)
Uw mailadres wordt ná de eerste les wel gedeeld met andere cursisten van uw cursusgroep (door u in te schrijven bij fotocursus FOCUS verklaart u het hiermee eens te zijn).

persoonsgegevens die wij verwerken
Fotocursus FOCUS verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fotocursus FOCUS verwerkt mogelijk ook gegevens van personen jonger dan 16 jaar; dit met toestemming hebben van ouders of voogd.
Fotocursus FOCUS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fotocursus FOCUS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens en (mail)adressen bewaren we maximaal 5 jaar (om belastingtechnische redenen)

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotocursus FOCUS deelt uw persoonsgegevens alleen met derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fotocursus FOCUS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Fotocursus FOCUS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotocursus FOCUS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotocursusfocus.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Fotocursus FOCUS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotocursus FOCUS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotocursusfocus.nl